TIÊU BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

TIÊU BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

5/5 - (5 votes)
Share

Tiêu Bản dịch ra iếng Anh là Specimen (N)

“an individual animal, plant, piece of a mineral, etc., used as an example of its species or type for scientific study or display” – “Một cá thể động vật, thực vật, mảnh khoáng vật,… được sử dụng làm ví dụ về loài hoặc loại của chúng để nghiên cứu khoa học hoặc trưng bày”

Tiêu bản là gì: Bạn tham khảo thêm bài viết này để hiểu rõ ngành khoa học mang xu hướng nghệ thuật thú vị này nhé.

Một số thuật ngữ liên quan:

  • Tiêu bản thực vật: Botanical specimen
  • Tiêu bản động vật: Animal specimen
  • Tiêu bản điện thoại: Cellphone specimen
  • Tiêu bản khoáng sản: Mineral specimen
Share

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart